Ustawa o jawności życia publicznego

informacje dla przedsiębiorców

Jakie projekt nakłada obowiązki na przedsiębiorców?

Działania w szczególności wymagane od przedsiębiorców

 • Niedopuszczanie do tworzenia mechanizmów służących finansowaniu kosztów, udzielania korzyści majątkowych i osobistych, w tym z wykorzystaniem majątku przedsiębiorstwa
 • Stosowanie wewnętrzne procedury antykorupcyjne zapobiegające popełnianiu przez osoby działające w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy przestępstw korupcyjnych.
 • Zapoznawanie osób zatrudnianych z zasadami odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne
 • Umieszczanie w umowach klauzul stanowiących, że żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych
 • Opracowanie kodeksu etycznego jako deklaracji odrzucającej korupcję
 • Spowodowanie, aby kodeks etyczny podpisał każdy pracownik, współpracownik i kontrahent
 • Opracowanie wewnętrznej procedury dotyczącej otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników
 • Wprowadzenie zabezpieczeń przed podejmowaniem decyzji w przedsiębiorstwie w oparciu o działania korupcyjne
 • Opracowanie procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych

Szczególny wymóg dotyczący procedur antykorupcyjnych

Procedury muszą być skuteczne i nie mogą być pozorne.

 

Które przestępstwa korupcyjne zostały objęte obowiązkiem prewencji?

 • Łapownictwo czynne (art. 229 Kodeksu karnego)
 • Płatna protekcja (art. 230a Kodeksu karnego)
 • Łapownictwo czynne i bierne w biznesie (art. 296a § 2-4 Kodeksu karnego)
 • Korupcja w przetargach publicznych (art. 305 Kodeksu karnego)
 • Łapownictwo czynne i bierne w sporcie (art. 46 ust. 2-4 Ustawy o sporcie)
 • Płatna protekcja w sporcie (art. 48 Ustawy o sporcie)
 • Łapownictwo czynne i bierne w obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych (art. 54 ust. 4 i 5 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych)

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków ustawowych

 • Brak procedur antykorupcyjnych, procedury nieskuteczne lub pozorne skutkować mogą karą pieniężną w wysokości od 10.000zł do 10.000.000zł.
 • Wymierzenie kary skutkuje zakazem ubiegania się o zamówienia publiczne przez 5 lat.

Jakie podmioty obejmuje ustawa?

 • średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa

To znaczy w myśl Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – przedsiębiorstwa, które w jednym z ostatnich dwóch lat:
– zatrudniały średniorocznie co najmniej 50 pracowników oraz
– osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży wynoszący co najmniej równowartość w złotych 10 milionów euro,
– lub sumy aktywów bilansu takiej spółki sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyniosły więcej niż równowartość w złotych 10 milionów euro.

Share This