• Facebook
  • LinkedIn

Czym jest etyka w biznesie?

Etyka w biznesie jest dziś jednym z bardziej liczącym się trendów we współczesnej gospodarce wyznaczającym standardy postępowania dla przedsiębiorców. Działanie zgodne z przyjętymi zasadami etyki wzmacnia wiarygodność organizacji w oczach kontrahentów, klientów, władz publicznych. W organizacjach etycznych relacje wewnętrzne pomiędzy działami czy pracownikami opierają się na zaufaniu, a to poprawia efektywność i konkurencyjność na rynku.

Etyka biznesu obejmuje relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a wszystkimi podmiotami, z którymi ma ono kontakt, w tym z pracownikami, kontrahentami, partnerami handlowymi oraz konkurencją. Prowadząc biznes etyczny przyjmujemy, że wszelkie działania w ramach tych relacji muszą być zgodne nie tylko z obowiązującym prawem, ale też z normami branżowymi i społecznymi. Liczymy się z tym, że zgodność działań organizacji z zasadami etyki biznesu może zostać zweryfikowana przez opinię publiczną. W długofalowej perspektywie opłaca się być etycznym. Historia polskiego kapitalizmu, krótka przecież, dostarcza przykładów na to, że odejście od zasad etyki w biznesie może zdyskredytować firmę w oczach kontrahentów, pracowników i opinii publicznej, generując straty wizerunkowe zagrażające jej konkurencyjności, a czasem istnieniu.

Dzięki etyce w biznesie przedsiębiorstwa mogą zminimalizować koszty poprzez wyeliminowanie potencjalnych konfliktów z innymi instytucjami lub osobami, a także zwiększyć zyski z powodu polepszenia współpracy z partnerami, wzrostu zaufania konsumentów do produktów danej firmy czy większej efektywności pracy pracowników. Kierowanie się zasadami etycznymi powinno być podstawą działania w każdym przedsiębiorstwie, gdyż ich poznanie i stosowanie znacznie usprawnia funkcjonowanie firmy na rynku. Wdrażając zasady etyki biznesu, warto pamiętać o podstawowych wartościach tj. :

  • odpowiedzialności za wszelkie podejmowane decyzje, umiejętność przyznania się do błędu oraz naprawienie powstałych z tego tytułu szkód;
  • przejrzystości związanej z udostępniania informacji o istotnych dla społeczeństwa aspektach funkcjonowania firmy;
  • zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa oraz ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
  • aktywności w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie w sprawy i wydarzenia istotne dla lokalnej społeczności.

Kontakt

LINIA ETYKI Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa
Tel. +48 22 290 26 26
Fax. +48 22 621 73 77
biuro@liniaetyki.pl
www.liniaetyki.pl

Linia Etyki Sygnet