Ustawa o jawności życia publicznego

informacje dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych

Jakie projekt nakłada obowiązki na kierowników jednostek sektora finansów publicznych?

Działania w szczególności wymagane od kierowników jednostek sektora finansów publicznych

– Opracowanie i stosowanie w podległej jednostce wewnętrznych procedur antykorupcyjnych  zapobiegających popełnianiu przez osoby przestępstw korupcyjnych
– Opracowanie kodeksu etycznego jednostki, jako deklaracji odrzucającej korupcję, podpisanego przez każdego pracownika, współpracownika, żołnierza w jednostce
– Zapoznawanie osób zatrudnianych z zasadami odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne
– Opracowanie listy stanowisk w sposób szczególny zagrożonych korupcją, opracowanie zagrożeń korupcyjnych charakterystycznych dla jednostki
– Określenie wewnętrznej procedury i wytycznych dotyczących otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników
– Niepodejmowanie decyzji w oparciu o działania korupcyjne
– Opracowanie procedur informowania właściwego kierownika jednostki o propozycjach korupcyjnych, a także sytuacjach rodzących podwyższone ryzyko korupcyjne

Które przestępstwa korupcyjne zostały objęte obowiązkiem prewencji?

– Łapownictwo bierne (art. 228Kodeksu karnego)
– Płatna protekcja (art. 230 i 230a Kodeksu karnego)
– Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 § 2 Kodeksu karnego)
– Wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego (art. 246 Kodeksu karnego)
– Korupcja wyborcza (art. 250a Kodeksu karnego)
– Oszustwo (art. 286 Kodeksu karnego)
– Nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym (art. 296 Kodeksu karnego)
– Korupcja w przetargach publicznych (art. 305 Kodeksu karnego)
– Łapownictwo czynne i bierne w sporcie (art. 46 ust. 2-4 Ustawy o sporcie)
– Płatna protekcja w sporcie (art. 48 Ustawy o sporcie)
– Łapownictwo czynne i bierne w obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych (art. 54 ust. 4 i 5 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych)

Szczególny wymóg dotyczący procedur antykorupcyjnycej

Procedury muszą być skuteczne i nie mogą być pozorne.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków ustawowych

Brak procedur antykorupcyjnych, procedury nieskuteczne lub pozorne skutkować mogą grzywną dla kierownika jednostki.

Share This