logoStowarzyszenieKsięgowych
 
 
Studium zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych
 
CEL STUDIUM:
Oszustwa i przestępstwa gospodarcze, w tym nadużycia finansowe stały się powszechnym zjawiskiem, 
a w obecnych czasach kryzysu ich wpływ jest szczególnie zintensyfikowany i może być bardzo niebezpieczny dla obrotu gospodarczego. Kadra zarządzająca oraz służby finansowo-księgowe, pracujące na „pierwszej linii ognia”, powinny posiadać wiedzę i narzędzia, aby podczas wykonywania codziennych obowiązków być bardziej wyczulonym na przejawy i możliwości nadużyć. 

Celem studium jest poznanie mechanizmów umożliwiających efektywne zarządzanie ryzykiem występowania 
w danej jednostce gospodarczej przestępstw i nadużyć oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów w tym zakresie. Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych, a także metodologia prowadzenia postępowań wyjaśniających i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi 
i praktycznymi z psychologii (głównie komunikacji), umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych 
w realizacji zadań.
Zakres studium oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.

W trakcie spotkań prezentowane będzie szerokie spectrum tematów i doświadczeń związanych z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć gospodarczych. Wybrane zagadnienia będą prezentowane z punktu widzenia różnych osób, co da możliwość uzyskania pełniejszego obrazu i wyboru optymalnych (zdaniem słuchaczy) rozwiązań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Uczestnictwo w studium pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykrywaniu 
i zapobieganiu nadużyć gospodarczych. Jednocześnie ukończenie studium umożliwi właściwe zorganizowanie pracy i podjęcie działań, które zredukują w istotny sposób ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych oraz zmniejszą niebezpieczeństwo nie wykrycia tych zjawisk w przyszłości. Przygotuje także 
do szybkiego i efektywnego postępowania w przypadku ich zaistnienia.
W trakcie studium uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, które będą mogły być wykorzystane w codziennej pracy zawodowej.
Share This