• Facebook
  • LinkedIn

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Linię Etyki sp. z o. o.

  1. Linia Etyki sp. z o.o. świadczy usługi whistle-blowing sheme obejmujące przyjmowanie zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa, norm i zasad w jednostkach organizacyjnych, które zawarły z Linią Etyki sp. z o. o. umowę o świadczenie usługi Program Linia Etyki od członków tych organizacji. Usługa obejmuje przyjmowanie zgłoszeń, sporządzenie raportu, jego zakodowanie i przesłanie do wyznaczonych w jednostce organizacyjnej rzeczników etyki za pomocą bezpiecznych i zaszyfrowanych kanałów. Szczegółowy zakres i rodzaje świadczonych usług określa każdorazowo umowa o świadczenie usługi Program Linia Etyki, procedura oraz kodeks etyki sporządzony na zlecenie jednostki organizacyjnej.
  2. Niezbędnymi wymogami technicznymi do współpracy z system informatycznym Linii Etyki sp. z o. o. jest dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej.
  3. Zakazane jest dostarczenie przez usługobiorcę lub osobę upoważnioną przez usługobiorcę (członkowie organizacji) treści o charakterze bezprawnym, w tym także zakazane jest przekazywanie danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność, wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
  4. Każdorazowo umowa o świadczenie usługi Program Linia Etyki zawierana jest poza środkami przekazu elektronicznego. Powyższe stosuje się do rozwiązania umowy.
  5. Tryb postępowania reklamacyjnego uregulowany jest każdorazowo w Umowie świadczenia usługi Program Linia Etyki oraz w sporządzonej do umowy procedury.

Kontakt

LINIA ETYKI Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa
Tel. +48 22 290 26 26
Fax. +48 22 621 73 77
biuro@liniaetyki.pl
www.liniaetyki.pl

Linia Etyki Sygnet