POZNAJ NASZ SYSTEM

Oferta wdrożeniowa

szkolenie compliance

 

SKLEP

Oferta wdrożeniowa

szkolenie compliance

Wszystko co potrzebne do wdrożenia dyrektywy:

Wszystko co potrzebne do wdrożenia dyrektywy:

PAKIET

STANDARD


(licencja systemu,
obsługa własna klienta)

procedura, komunikacja do pracowników, szkolenie compliance on-line dla osób odbierających zgłoszenia

 

(od 100 zł mies.)

PAKIET

PREMIUM


(obsługa LINII ETYKI)

 

procedura, komunikacja do pracowników, szkolenie on-line dla osób odbierających zgłoszenia

 

(od 250 zł mies.)

PAKIET

STANDARD


(licencja systemu,
obsługa własna klienta)

procedura, komunikacja do pracowników, szkolenie compliance on-line dla osób odbierających zgłoszenia

 

(od 100 zł mies.)

PAKIET

PREMIUM


(obsługa LINII ETYKI)  

procedura, komunikacja do pracowników, szkolenie on-line dla osób odbierających zgłoszenia

 

(od 250 zł mies.)

PAKIET

STANDARD

(pakiet z obsługą własną)


 • Platforma internetowa 24/7 (dostęp w 7 językach)
 • Licencja systemu, obsługa własna klienta

     Wdrożenie systemu:

 • Procedura
 • Komunikacja do pracowników (filmik edukacyjny nt. zgłaszania nieprawidłowości)
 • Szkolenie compliance on-line dla osób odbierających zgłoszenia

PAKIET

STANDARD

(pakiet z obsługą własną)


 • Platforma internetowa 24/7 (dostęp w 7 językach)
 • Licencja systemu, obsługa własna klienta

Wdrożenie systemu:

 • Procedura
 • Komunikacja do pracowników (filmik edukacyjny nt. zgłaszania nieprawidłowości)
 • Szkolenie compliance on-line dla osób odbierających zgłoszenia

 

PLATFORMA
INTERNETOWA

 • Dedykowana platforma internetowa
  nazwaklienta@liniaetyki.com
 • Dostępna 24h/7
 • Dostępna w 7 językach
 • ANONIMOWY kontakt z sygnalistą za pomocą nr. PIN
 • Tworzenie grup odbiorów zgłoszeń np. RN,
  zarząd, compliance, HR
 • Zarządzanie dostępem do zgłoszeń
 • Umożliwia sortowanie i filtrowanie zgłoszeń
  wg. Typu zgłoszenia, priorytetu, statusy, tematyki
 • Statystyki i raporty okresowe i indywidualne
 • Automatyczne notyfikacje o nowych zgłoszeniach
 • Załączanie dokumentów
 • Łączenie zgłoszeń w sprawy (jeżeli więcej
  zgłoszeń dotyczy tego samego tematu)
 • Prowadzenie wewnętrznego, zaszyfrowanego
  dialogu na poziomie zgłoszenia

PLATFORMA
INTERNETOWA

 • Dedykowana platforma internetowa nazwaklienta@iniaetyki.com
 • Dostępna 24h/7
 • Dostępna w 7 językach
 • ANONIMOWY kontakt z sygnalistą za pomocą nr. PIN
 • Tworzenie grup odbiorów zgłoszeń np. RN, zarząd, compliance, HR
 • Zarządzanie dostępem do zgłoszeń
 • Umożliwia sortowanie i filtrowanie zgłoszeń wg. Typu zgłoszenia, priorytetu, statusy, tematyki
 • Statystyki i raporty okresowe i indywidualne
 • Automatyczne notyfikacje o nowych zgłoszeniach
 • Załączanie dokumentów
 • Łączenie zgłoszeń w sprawy (jeżeli więcej zgłoszeń dotyczy tego samego tematu)
 • Prowadzenie wewnętrznego, zaszyfrowanego dialogu na poziomie zgłoszenia

PAKIET

STANDARD

PAKIET

PREMIUM

(pakiet z obsługą Linii Etyki)


 • Platforma internetowa 24/7 (dostęp w 7 językach)
 • Infolinia (czynna w dni pracujące od 7-18)
 • E-mail
 • Wstępna analiza zgłoszenia
 • Anonimizacja danych
 • Bezstronne/obiektywne rekomendacje Linii Etyki

Wdrożenie systemu:

 • Procedura
 • Komunikacja do pracowników (filmik edukacyjny nt. zgłaszania nieprawidłowości)
 • Szkolenie compliance on-line dla osób odbierających zgłoszenia

KANAŁY SYGNALIZOWANIA

 

 

PAKIET

PREMIUM

(pakiet z obsługą Linii Etyki)


Platforma internetowa 24/7 (dostęp w 7 językach)
Infolinia (czynna w dni pracujące od 7-18)
E-mail
Wstępna analiza zgłoszenia
Anonimizacja danych
Bezstronne/obiektywne rekomendacje Linii Etyki

Wdrożenie systemu:
Procedura
Komunikacja do pracowników (filmik edukacyjny nt. zgłaszania nieprawidłowości)
Szkolenie compliance on-line dla osób odbierających zgłoszenia

 

INFOLINIA

Czynna w dni pracujące od 7 – 18

Dyżury w infolinii prowadzą przeszkoleni pracownicy Linii Etyki

E-MAIL

Dedykowany adres e-mail

nazwaklienta@liniaetyki.pl

PLATFORMA
INTERNETOWA

 • Dedykowana platforma internetowa
  nazwaklienta@iniaetyki.com
 • Dostępna 24h/7
 • Dostępna w 7 językach
 • ANONIMOWY kontakt z sygnalistą za pomocą nr. PIN
 • Tworzenie grup odbiorów zgłoszeń np. RN,
  zarząd, compliance, HR
 • Zarządzanie dostępem do zgłoszeń
 • Umożliwia sortowanie i filtrowanie zgłoszeń
  wg. Typu zgłoszenia, priorytetu, statusy, tematyki
 • Statystyki i raporty okresowe i indywidualne
 • Automatyczne notyfikacje o nowych zgłoszeniach
 • Załączanie dokumentów
 • Łączenie zgłoszeń w sprawy (jeżeli więcej
  zgłoszeń dotyczy tego samego tematu
 • Prowadzenie wewnętrznego, zaszyfrowanego
  dialogu na poziomie zgłoszenia

Na czym polega szkolenie compliance

Treningi i szkolenia są skierowane do osób zajmujących się zarządzaniem zgodnością i analizą ryzyka występowania nieprawidłowości. Istota i znaczenie compliance w praktyce działalności organizacji oznacza realizowanie misji i celów strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stanowionego, wewnętrznymi regulaminami, statutem oraz etyką zawodową. W strukturach wewnętrznych wielu podmiotów pojawiają się specjalne działy nadzoru nad zgodnością oraz specjalne rozwiązania organizacyjne. Opracowywane są procedury i organizowane szkolenia dotyczące anonimowego pozyskiwania informacji o działaniach nieetycznych i sprzecznych z prawem.

Komórki wewnętrznego nadzoru zgodności (compliance) funkcjonujące w strukturze organizacji mogą zdobywać dane z każdego legalnego źródła. Praktyka pokazuje, że szczególnie ważnym podmiotem w systemie informacyjnym o nadużyciach i nieprawidłowościach są sygnaliści (whistleblowerzy, demaskatorzy). To dzięki nim ujawniano korupcję w organach publicznych i nadużycia finansowe w podmiotach sektora prywatnego.

Szkolenie compliance pozwala na uzyskanie kompletnej wiedzy o środkach i metodach służących do zapewnienia przestrzegania zasad postępowania, w tym również w sferze dotyczącej możliwości informowania o nadużyciach przez sygnalistów w ramach specjalnie utworzonych kanałów.

Kanały zgłaszania nieprawidłowości

Unijna Dyrektywa nr 2019/1937 regulując kwestię prawidłowego raportowania, wprowadza pojęcie kanałów zgłaszania nieprawidłowości. System zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) należy zatem budować na podstawie konkretnych wartości społecznych dostrzeżonych i odpowiednio wdrożonych także na poziomie mikroekonomicznym (przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacji itp.). Na kraje członkowskie UE został nałożony obowiązek zagwarantowania, aby określone kategorie podmiotów działających zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym opracowały i wdrożyły w swoich organizacjach odpowiednie rozwiązania dla sygnalistów, a dla pracowników zapewniły szkolenia w zakresie obsługi powiadomień od whistleblowerów. W szczególności chodzi tu o stworzenie spójnych wewnętrznych procedur przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami o nadużyciach. Obowiązek ten ma na celu zapewnienie, aby informacje o faktycznych bądź też potencjalnych przypadkach naruszenia przepisów prawa szybko docierały do osób znajdujących się najbliżej źródła problemu. Opracowany w organizacji system compliance nie zadziała bez odpowiednich szkoleń. 

Według regulacji unijnej wewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości powinny zapewnić pracownikowi możliwość sygnalizowania działań nielegalnych drogą pisemną (np. za pośrednictwem formularza elektronicznego) lub ustną (w ramach specjalnie utworzonej linii telefonicznej lub bezpośredniej rozmowy). Przyjęte rozwiązanie w organizacji powinno gwarantować bezpieczeństwo komunikacji. Dyrektywa kładzie nacisk na ochronę poufności zarówno w odniesieniu do osoby sygnalisty, jak i innych podmiotów, które pojawiają się w zgłoszeniu. Co do zasady, dopóki whistleblower nie wyrazi zgody na ujawnienie jego danych, dopóty mają one być zabezpieczone, a dostęp do nich mogą mieć wyłącznie upoważnieni członkowie personelu powołanego przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń.

Linia Etyki organizuje szkolenia z szeroko rozumianego whistleblowingu i zarządzania compliance w organizacji. Kursy obejmują różne zagadnienia i tematyki, w tym kwestie dotyczące kanałów dla sygnalistów do zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości.

Istota i funkcje compliance w przedsiębiorstwie

W ujęciu organizacyjnym compliance jest utożsamiane z przedsiębiorstwem posiadającym strukturę organizacyjną, procedury i mechanizmy uniemożliwiające wystąpienie jakichkolwiek nieprawidłowości. Według Międzynarodowej Organizacji Normalizacji ISO (International Organization for Standarization) pod tym terminem należy rozumieć wykonywanie wszelkich zobowiązań, reguł postępowania i wymagań, które podmiot musi lub chce spełnić (np. stworzenia wielowymiarowego systemu szkoleń dla pracowników).

W literaturze naukowej wskazuje się na wiele funkcji, jakie spełnia compliance w organizacji biznesowej, takie jak:

 • ochronna – polegająca na zabezpieczeniu organizacji i zatrudnionych osób przed negatywnymi sankcjami oraz odpowiedzialnością karną wynikającą z nieprzestrzegania obowiązujących regulacji prawnych, a także na przeciwdziałaniu utraty reputacji na rynku w oczach kontrahentów i klientów, 
 • doradcza – której istotą jest informowanie osób decyzyjnych odpowiedzialnych za działalność operacyjną w celu podejmowania określonych działań (np. organizacji szkoleń dla pracowników z dostosowania się do nowych przepisów ustawy o sygnalistach), 
 • zarządcza – compliance pozwala na identyfikację oraz eliminację słabych obszarów działalności organizacji, mogących ją narazić na sankcje, 
 • kontrolna – jej celem jest gromadzenie niezbędnej dokumentacji, stanowiącej dowód na potrzeby różnych postępowań administracyjnych i sądowych, mających za zadanie ustalenie dochowania (bądź nie) przez zarząd (kadrę menedżerską) wymaganej prawem należytej staranności, 
 • marketingowa – system zarządzania zgodnością wpływa na postrzeganie jej przez różne grupy interesariuszy jako podmiotu wiarygodnego, rzetelnego i prowadzącego działalność zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

Szkolenie compliance, które organizuje Linia Etyki, pozwala m.in. na uzyskanie kompetencji w zakresie whistleblowingu oraz wdrażania skutecznego systemu zgłaszania naruszeń i nadużyć.

 

FAQ


Ochrona sygnalistów

W związku z wymogami, jakie na średnie i duże przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne i organizacje nakłada dyrektywa o ochronie sygnalistów, pojawia się konieczność zastosowania odpowiednio...

Jak powinien funkcjonować whistleblowing?

Pierwsze praktyki whistleblowingu miały charakter whistleblowingu zewnętrznego, czyli publicznego nagłośnienia (za pomocą mediów) problemu w organizacji. Ze względu jednak na duże koszty: utrata...

Kiedy powinno stosować się whistleblowing?

Whistleblowing ma miejsce w szczególnych przypadkach: zagrożenia życia lub zdrowia, defraudacji finansowych, niszczenia środowiska. Nie może być mylony z donoszeniem, czyli anonimowym informowaniem...

Kto może zostać whistleblowerem?

Whistleblower po polsku to po prostu sygnalista. Taką osobą może potencjalnie zostać każda osoba, która w sposób  świadomy lub nieświadomy wejdzie w posiadanie informacji o działaniach nieetycznych...

Whistleblowing definicja

Co to jest whistleblowing? To ujawnianie informacji o działaniach nieetycznych, których skutki mogą być szkodliwe dla samej organizacji, jej pracowników lub kontrahentów. Jest działaniem...

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies więcej informacji

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników oraz dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij